Kruthuset

Skador på kruthuset har uppkommit på grund av att takplåten och takkonstruktion var
uttjänt och fukt har kunnat tränga in i byggnaden. Restaureringen påbörjades 2020. Under etapp 1 genomfördes rivning av tak och nedrasade och skadade väggar murades upp
på nytt. Specialtillverkat tegel beställdes. Under etapp 2 läggs nytt tak som täcks med nytt
falsat plåttak lika befintligt, det nya teglet formsågas med det ursprungliga som förlaga, nya remstycken tillverkas och monteras och murar putsas och avfärgas. Arbetet planeras och följs av antikvarisk expert.

Föreningen har ansökt om och beviljats ekonomiskt stöd till restaureringen dels från EU projektstöd för landsbygdsutveckling, dels byggnadsvårdsmedel från Länsstyrelsen i Östergötland.