Kruthuset

Skador på kruthuset har uppkommit på grund av att takplåten och takkonstruktion var
uttjänt och fukt har kunnat tränga in i byggnaden. Restaureringen påbörjades 2020. Under etapp 1 genomfördes rivning av tak och nedrasade och skadade väggar murades upp
på nytt. Specialtillverkat tegel beställdes. En del av teglet fick sedan manuellt formas till de utsmyckningar som fanns på byggnaden.

Under etapp 2 läggs nytt tak som täcks med nytt
falsat plåttak lika befintligt, det nya teglet formsågas med det ursprungliga som förlaga, nya remstycken tillverkas och monteras och murar putsas och avfärgas. Arbetet planeras och följs av antikvarisk expert.

Det avslutande arbetet var infärgningen av Kruthuset så som det en gång varit, vilket bekräftats efter noggranna undersökningar och analyser. Arbetet utfördes av Matsdekor AB och på hans hemsida har vi fått hämta dessa bilder:

Föreningen har ansökt om och beviljats ekonomiskt stöd till restaureringen dels från EU projektstöd för landsbygdsutveckling, dels byggnadsvårdsmedel från Länsstyrelsen i Östergötland.